slideshow

Wat bedoelen wij met een 'leerprobleem'?

Leerproblemen zijn problemen met het verwerven van de schoolse vaardigheden: lezen, spellen, rekenen.
Soms wil het leren niet lukken en presteren kinderen onder de verwachtingen. Meestal wordt eerst extra schoolse hulp ingeschakeld b.v. door een taakleerkracht of via zorgverbreding. Ook de ouders hebben reeds veel inspanningen gedaan om hun kind te helpen.
Soms blijkt, na geruime tijd (b.v. 6 maanden), dat er onvoldoende vorderingen worden gemaakt ondanks die extra begeleiding. Dan wordt het leerprobleem als ernstig beschouwd en is verder onderzoek aangewezen. Het gaat nu immers om een hardnekkig probleem. Er is sprake van een ‘leerstoornis’, ook wel dyslexie (lezen), dysorthografie (spellen) of dyscalculie (rekenen) genoemd. Aangezien problemen met lezen en spellen in de praktijk vaak samen voorkomen, wordt de term dyslexie ook voor beide gebruikt. De kern is een automatiseringsprobleem: wat bij anderen automatisch verloopt, blijft bij het kind met een leerprobleem extra aandacht en controle vragen.

Afhankelijk van het kind, zijn leeftijd en mogelijkheden kan het probleem zich op verschillende manieren uiten, b.v. :

lezen:

 • moeite met het omzetten van de letters naar klanken
 • letters verwarren die op gebied van klank (b.v. f/v) of vorm (b.v. b/d) gelijkend zijn
 • lang traag en spellend lezen
 • radend en onnauwkeurig lezen
 • onvoldoende begrijpen wat men leest

spelling:

 • letters verwarren (b.v. eu/ui), verplaatsen, weglaten of toevoegen van letters (b.v. ‘straat’ wordt ‘staart’ of ‘staat’)
 • eenzelfde woord op verschillende manieren schrijven
 • spellingsregels niet kennen of niet weten wanneer welke regel moet toegepast worden
 • fonetisch schrijven (schrijven zoals je het hoort)
 • moeilijk woordbeelden onthouden
 • voortdurend extra controleren bij het spellen

rekenen:

 • op de vingers blijven tellen of steeds materiaal gebruiken
 • cijfers en getallen verwarren (b.v. 6/9, 46/64)
 • moeite met het juist toepassen van rekensymbolen zoals +, - , × , : , < , >
 • problemen met automatisatie (b.v. van getalsplitsingen, maal- en deeltafels)
 • moeite om opeenvolgende stapjes bij hoofdrekenen vast te houden.

Wat bedoelen we met complexe leerproblemen?

We spreken van complexe leerproblemen als ze deel uitmaken van een bredere problematiek of samengaan met ernstige problemen op andere gebieden.

Zo kan een leerprobleem deel uitmaken van ADHD of ASS.

 • AD(H)D is de afkorting van Attention Deficit (and Hyperactivity) Disorder; deze stoornis wordt ook wel ‘impulsiviteit’, ‘concentratietekort’ of ‘overbeweeglijkheid’ genoemd. Het zijn kinderen die zich in gewone situaties moeilijk en slechts voor korte duur kunnen concentreren. Dit gaat vaak samen met impulsief gedrag en overbeweeglijkheid.
 • ASS is de afkorting van AutismeSpectrumStoornis; kinderen met ASS verwerken zowel verbale (taal) als niet-verbale (gebaren, gelaatsuitdrukkingen) informatie op een heel eigen manier. Ze begrijpen vaak niet wat een ander bedoelt of wat een ander overkomt en kunnen zich hierin moeilijk inleven. Daardoor verloopt de communicatie, de sociale omgang en het opbouwen van relaties met anderen zeer moeizaam.

Bij deze kinderen zijn de problemen met het leren lezen, spellen of rekenen duidelijk ondergeschikt aan de bredere problematiek.

Leerproblemen kunnen o.a. ook samengaan met

 • emotionele en gedragsstoornissen; deze kinderen hebben moeite om relaties op te bouwen, vertonen sociale angst of zijn agressief.
 • motorische stoornissen (b.v. DCD (Developmental Coordination Disorder)); bij deze kinderen verloopt het soepel en aangepast bewegen gestoord of ze zijn erg onhandig.

Wanneer zoek je best hulp?

Als je twijfels hebt omtrent het ontwikkelingsverloop van je kind dan kan je best advies inwinnen bij de huisarts, de leerkracht, het CLB, een centrum voor ambulante revalidatie (CAR).
In ons centrum kan je terecht voor diagnostiek en behandeling. Wij werken met een vast gespecialiseerd team.
Op tijd advies inwinnen is belangrijk. Door tijdig in te grijpen kunnen deze problemen beperkt of vermeden worden.

Download de volledige folder over complexe leerproblemen (pdf)